Teremtésvédelmi imák

Nyomtatóbarát változat
Örömmel teszünk eleget Ferenc pápa felhívásának, és mi is mindenkit buzdítunk, hogy ma, szeptember 1-én, kedden imádkozzon a teremtett világért. Segítségül közreadjuk azokat az imákat, amelyek közül mi, a Naphimnusz egyesület tagjai elmondunk egyet-egyet összejöveteleink elején, végén.
 
A „Laudato si” enciklika záró imái:
(Török Csaba fordítása)
 
Ima földünkért
 
Mindenható Isten,
te az egész világmindenségben,
de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,
és gyengéd szeretettel veszed körül
mindazt, mi létezik.
 
Öntsd belénk szereteted erejét,
hogy óvjuk az életet és a szépséget,
tölts el minket békével,
hogy fivérként és nővérként éljünk,
és ne ártsunk senkinek!
 
Szegények Istene,
segíts, hogy megmentsük azokat,
akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek,
de akik oly értékesek szemedben!
 
Gyógyítsd meg életünket,
hogy védelmezői legyünk a világnak,
ne kifosztói,
a szépség terjesztői legyünk,
ne a szennyezésé és a pusztításé!
 
Érintsd meg azok szívét,
akik csak haszonra törekszenek,
mégpedig a szegények és a föld kárára!
 
Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét,
hogy ámulattal tekintsünk rájuk,
hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk
minden teremtménnyel
végtelen világosságod felé vezető utunkon!
 
Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy!
 
Kérünk, légy segítésünkre
az igazságosságért, a szeretetért és a békéért
folytatott küzdelmünkben!
 
 
Keresztény ima együtt a teremtett világgal
 
Téged dicsérünk, Atyánk,  minden teremtménnyel együtt,
akik hatalmas kezedből kerültek ki
A tiéd ők, telve a jelenléteddel és
gyengédségeddel.
Áldott légy!
Isten Fia, Jézus,
Te teremtettél minden dolgot.
Testet öltöttél Mária anyai ölében
És ennek a földnek része lettél,  
Emberi szemekkel szemlélve ezt a világot.
Ma is benne élsz minden teremtményedben
A föltámadott dicsőségével.
Áldott légy!
Szentlélek, aki a világosságoddal
az Atya szeretete felé irányítod ezt a világot,
a teremtés vajúdó hangjával kísérve őket,
hiszen te a szívünkben élsz,
a jóra ösztönözve bennünket.
Áldott légy!
Úristen, Egy és Hármas,
Végtelen szeretet csodálatos közössége,
taníts bennünket téged szemlélni
a világmindenség szépségében,
ahol minden rólad beszél.
Ébreszd fel dicséretünket és hálánkat
minden egyes teremtményedért.
Adj kegyelmet megérezni, hogy bensőleg egyek
vagyunk mindazzal, ami létezik.
Szeretet Istene, mutasd meg a helyünket
ebben a világban,
mint szereteted eszközeit
e föld minden lénye iránt,
hiszen Te egyetlenegyről sem feledkezel meg.
Világítsd meg a pénz és a hatalom urait,
hogy ne essenek a részvétlenség bűnébe,
szeressék a köz javát, karolják fel a betegeket
és gondozzák ezt a világot, ahol lakunk.
A szegények és a föld együtt kiáltják:
Urunk, végy minket hatalmaddal és világosságoddal,  
hogy védelmezzünk minden életet,
hogy egy jobb jövőt készítsünk,
azért, hogy jöjjön el te Országod,
az igazságosság, a béke és a szépség Országa!
Áldott légy!
Ámen!  
 
(Forrás: Radio Vaticana)
 
 
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz
(Dsida Jenő  fordítása)
 
Felséges Úr, mindenható s jó mindenek felett!
Tied a dicsőség, dicséret, áldás
és minden tisztelet!
Mind Téged illet, Felség, egyedül
s nincs ember, aki Téged méltón emleget.
 
Dicsérjen s áldjon, én Uram,
kezednek minden alkotása,
különösen bátyánk-urunk a Nap,
ki nappalt ád, világít és minket megvidámít.
Fényes ő és ékes ő és sugárzó roppant ragyogása
felséges arcod képemása.
 
Áldjon, én Uram, asszony-nénénk a Hold és minden csillagok,
kiket az égre szórtál és szépek most és kedvesek és csillogók.
 
Áldjon, én Uram, a mi öcsénk a Szél
s az Ég s a Lég s a Hó s a Hő s a derűs és borús Idő,
kik által éltetsz mindent, ami él.
 
Áldjon, én Uram, hugunk a Víz,
oly hasznos, tiszta, jóleső, alázatos és kedves ő.
 
Áldjon, Uram, mi testvérünk a Tűz,
kit világul az éjszakába gyújtasz.
Szépséges és hatalmas, erős és felvidult az.
 
Áldjon, Uram, mi Földanya-nénénk,
ki tart és táplál minket, hogy megélnénk,
ki füvet hajt és gyümölcsöt terem és sok szines virággal élénk.
 
Áldjon, én Uram,
minden ember, kit háboruság, baj, gyötrelem ért,
de tűr és megbocsájt szerelmedért.
Boldogok, kik mindent békén viselnek,
Te nyújtasz nekik, Felség, egykoron babért.
 
Áldjon, én Uram,
mi nővérünk a testi Halál,
ki minden élő embert megtalál.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
boldogok, akik szentséges akaratodhoz igazodnak,
nem tesz kárt bennük második halál.
 
Dicsérjétek s áldjátok az Urat
s adjatok hálát Neki
s roppant alázattal szolgáljatok Neki!
 
 
Nagy Szent Bazil imája 
(kanadai közlés nyomán angolból fordítva)
 
Istenem! 
Add meg nekünk, hogy jobban átérezzük közösségünket minden élőlénnyel, 
kicsiny testvéreinkkel, akiknek velünk közösen adtad ezt a földet otthonul.
Bűnbánattal emlékezünk, hogy a múltban fölényesen és kegyetlenül gyakoroltuk hatalmukat fölöttük,
és ezért a föld hangja, amelynek énekként kellett volna hozzád szálljon, a vajúdás nyögésévé vált.
Segíts felismernünk, hogy ezek a teremtmények magukért és érted élnek, nem csupán értünk.
Segíts, hogy emlékezzünk, ők ugyanúgy szeretik az élet szépségét, mint mi, 
és a maguk módján nálunk jobban szolgálnak téged.
Krisztus szerelmére! 
Amen!
 
 
Nobilis Márió atya imája:
 
Urunk Jézus Krisztus,
Akiben, Akire tekintve és Aki által
az Atya mindent teremtett
és Aki megtestesülésed, kereszthalálod és feltámadásod titkában
új módon ajándékoztad nekünk
ennek és az eljövendő világnak életét,
téríts meg minket,
és Szentlelked ajándékával
taníts meg jól szeretnünk ezt a világot,
hogy Veled munkálkodva érte
az ígért új ég és új föld
boldog részesei lehessünk.